* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
20-01-2020

🔥 Giải thưởng đua top Open: Tính số lần cs từ 14h T2 27/01 - 10h T5 06/02
- Top 1: 5M DMP - Top 2: 3M DMP - Top 3: 1M DMP - Top 4 -10 : 500k DMPTin tức khác

* TL Phục Sinh (Cs 2.9) - Open PS S31 vào 14h T2 27/01 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
20-01-2020
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
20-01-2020